Convocatòria Subvencions 2018 per a Associacions Esportives
Publicació de la Resolució
Regidoria d'esports
12/12/2018

Tràmit necessari per a la sol·licitud de subvencions per al desenvolupament d'activitats en matèria d'Esports.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES
1. Model de sol·licitud de subvenció per a clubs i Entitats esportives
2. Projecte de l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció, amb indicació del calendari, del contingut i del pressupost previst.
3. NIF de l'associació.
4. Certificat d'estar al corrent en les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
5. Llibreta d'estalvi o compte bancari a nom del sol·licitant. (Documentació no necessària si la fulla de manteniment de tercers està actualitzada)
6. Certificat de la secretària de l'entitat on s'acrediten els criteris de valoració establits en l'ordenança i convocatòria.
7. Annex I. Declaració responsable president

JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES CONCEDIDES
Aquells esportistes i entitats esportives als quals finalment se'ls concedisquen les subvencions, hauran d'aportar la documentació que a continuació es detalla per a justificar les despeses subvencionades.
En l'acord adoptat per a la concessió de les subvencions s'indicarà la quantitat concedida a cada sol·licitant, així com les obligacions de justificació per part del beneficiari.
Les persones beneficiàries hauran d'aportar la documentació que a continuació es detalla:
• Instància General subscrita pel beneficiari, justificant la despesa i declarant que s'ha complit la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.
• Memòria de les activitats realitzades.
• Document I. Declaració responsable sobre altres subvencions concedides.
• Document II. Justificació econòmica.
• Factures originals justificatives de la despesa que complisca amb els requisits que assenyala el RD 1619/2012 que regula el Reglament de Facturació.
• Justificants del pagament de les factures aportades.

REQUISITS QUE HAN DE REUNIR LES FACTURES:
• Identificació de la persona o empresa proveïdora, NIF o CIF i domicili.
• Identificació de l'entitat subvencionada per mitjà de nom, CIF i domicili.
• Nombre de factura i data d'expedició.
• Concepte o descripció suficient de l'activitat, especificant la base imposable i el tipus de gravamen a l'efecte d'aplicació de l'IVA i, si escau, l'IRPF.
• Signatura de l'empresa o persona proveïdora, i expressió de cobrat en la mateixa factura, o aportació del justificant del pagament realitzat.
• Per a les factures d'import superior a 2.500 euros, l'acreditació del pagament haurà de realitzar-se mitjançant els següents mitjans:
     - Transferència bancària, a través de còpia del resguard del càrrec de la mateixa.
     - Xec, a través de la còpia de l'extracte bancari del càrrec en compte del mateix.
 

 

 

 

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Formulari de cerca